TH/EN

      ผลิตภัณฑ์ของ ไทยนิปปอน เซอิกิ ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านข้อกำหนดการควบ
คุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา ขนส่ง ผลิต การใช้งานตลอด
จนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้แล้วสามารถนำไปรีไซเคิล
(Recycle)ได้